Algemene Advertentie Voorwaarden

Algemene Advertentie Voorwaarden 2017

Reshift Digital B.V.

22 mei 2018

Inhoud

1.Definities

2.Toepasselijkheid

3.Aanbod en totstandkoming

4.Voorschriften aanlevering

5.Afwijzing / opschorting

6.Garantie / vrijwaring door Opdrachtgever

7.Uitvoering Opdracht

8.Tarieven

9.Vergoeding en betaling

10.Annulering

11.Aansprakelijkheid

12.Overmacht

13.Duur / ontbinding

14.Intellectuele Eigendom

15.Privacy / cookies

16.Geheimhouding

17.Overige bepalingen

18.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover in deze Algemene Voorwaarden geschreven met een hoofdletter) de volgende betekenis:

1.1Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, hetzij via een Geautomatiseerd Systeem, een Opdracht plaatst bij een van de merken van Reshift. Een lijst met alle merken waarvoor deze voorwaarden gelden is te vinden op: https://reshift.nl/onze-merken/;

1.2Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;

1.3Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Reshift en/of haar merken en Opdrachtgever of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;

1.4Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;

1.5Advertorial: reclame-uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;

1.6Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden 2017;

1.7Cookie(s): cookie(s), web beacon(s), alsmede iedere andere technologie of werkwijze waarbij door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wordt/kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen in de apparatuur van bezoeker(s) van onze Website(s) en/of website(s) deel uitmakende van het 3rd Party Netwerk dan wel gegevens (kunnen) worden opgeslagen op/in de apparatuur van bezoeker(s) van onze Website(s) en/of website(s) deel uitmakende van het 3rd Party netwerk.

1.8Diensten: de door Reshift en/of haar merken aan Opdrachtgever op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een tijdschrift, op een Website of via een ander medium van Reshift en/of haar merken, dan wel een medium waarbij Reshift en/of haar merken gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een tijdschrift of ander medium, de sponsoring van door Reshift en/of haar merken georganiseerde evenementen;

1.9Digitale Diensten: de door Reshift en/of haar merken online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op een Website of op het 3rd Party Netwerk, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor- en advertentie campagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website;

1.10Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;

1.11Inleverdatum: uiterste datum waarop Reshift en/of haar merken nog plaatsing-gereed materiaal van Opdrachtgever voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;

1.12Reshift en/of haar merken: verwijst naar Reshift en/of haar merken B.V., gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2033 PZ) Haarlem, aan de Richard Holkade 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68555741;

1.13Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Opdrachtgever met Reshift en/of haar merken een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;

1.14Opdracht: de opdracht, waaronder ook begrepen de opdrachtbevestiging, tot verlening van Diensten;

1.15Opdrachtgever: Adverteerder en, indien de Opdracht door bemiddeling door een Mediabureau is geplaatst, het Mediabureau;

1.16Optie: bevestigd voornemen van de Opdrachtgever tot het afnemen van Diensten;

1.17Partijen: Opdrachtgever enerzijds en Reshift en/of haar merken anderzijds tezamen;

1.18Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;

1.19Pluspropositie: commerciële bijlage in of bij een door Reshift en/of haar merken uitgegeven tijdschrift;

1.20Reshift: verwijst naar Reshift Digital B.V., gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2033 PZ) Haarlem, aan de Richard Holkade 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58687076;

1.20Sluitingsdatum: uiterste datum waarop Reshift en/of haar merken nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;

1.21Website: een door Reshift en/of haar merken aangeboden website, mobiele website, applicatie, white label versie van een (mobiele) website of applicatie of ander digitaal medium dat Reshift en/of haar merken bezit en/of exploiteert;

1.223rd Party Netwerk: de websites van derden die zijn aangesloten op het advertentienetwerk van Reshift en/of haar merken, op grond waarvan Reshift en/of haar merken Diensten aan kan bieden via de websites van deze derden.

1.23Voorwaarden: deze Voorwaarden met betrekking tot Advertenties binnen het Reshift netwerk.

2.Toepasselijkheid

2.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen Reshift en/of haar merken enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen Reshift en/of haar merken en Opdrachtgever.

2.2Reshift heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.3Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Reshift en Opdrachtgever worden afgeweken.

2.4Reshift en/of haar merken wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

2.5In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze voorwaarden de volgende rangorde. Het Advertentiecontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde voorwaarden.

3.Aanbod en totstandkoming

3.1Het Advertentiecontract komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door Reshift en/of haar merken verstrekte schriftelijke offerte. Het Advertentiecontract is geacht te zijn aanvaard wanneer Opdrachtgever het Advertentiemateriaal heeft aangeleverd voor het Advertentiecontract.

3.2Ieder Advertentiecontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Opdrachtgever door Reshift en/of haar merken.

3.3Reshift en/of haar merken kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.

3.4Uitingen van Reshift en/of haar merken in een tijdschrift, op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de Diensten.

3.5Reshift en/of haar merken kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. Reshift en/of haar merken is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Daarnaast, voor zover de Optie ziet op de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, vervallen verleende en niet door de Opdrachtgever uitgeoefende Opties uiterlijk dertig (30) dagen vóór de Sluitingsdatum. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval dertig (30) dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet vervalt.

3.6Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding.

3.7Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het Advertentiecontract de Diensten wenst uit te breiden, kan de Opdrachtgever Reshift en/of haar merken schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door Reshift en/of haar merken op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief zal ingaan op totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst.

3.8De mogelijkheid om Diensten niet zijnde Digitale Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per tijdschrift-titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Reshift en/of haar merken zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Opdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van Opdrachtgever wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een Opdracht worden aanvaard. Met betrekking tot Advertenties waarover Plusproposities worden aangebracht of die door Plusproposities in de verpakking (gedeeltelijk) aan het oog worden onttrokken, wordt geen compensatie of herplaatsing verleend.

3.9Diensten niet zijnde Digitale Diensten, waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4.Voorschriften aanlevering

4.1Indien Opdrachtgever aan Reshift en/of haar merken niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of - materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Reshift en/of haar merken het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

4.2Voor zover de Opdracht ziet op het leveren van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, moet het Advertentiemateriaal in het bezit van Reshift en/of haar merken zijn voor de door Reshift en/of haar merken vastgestelde Inleverdatum van (de editie van) het betrokken tijdschrift. Reshift en/of haar merken behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van Reshift en/of haar merken is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.

4.3Met uitzondering van Digitale Diensten dient Advertentiemateriaal via: e-mail te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in het overzicht Aanleverspecificaties. Die op aanvraag worden verstrekt. De aanleverspecificaties voor Digitale Diensten zijn hieronder in artikel 4.4 weergegeven.

4.4Ten aanzien van de levering van Digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties die op aanvraag worden verstrekt. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn opgenomen in de hierboven genoemde aanleverspecificaties, dat Opdrachtgever er voor zorg dient te dragen dat:

a.Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;

b.Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;

c.Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;

d.Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;

e.Reshift en/of haar merken keurt de Advertentie vooraf. Opdrachtgever dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste zeven (7) werkdagen voor start van de campagne aan Reshift en/of haar merken ter beoordeling wordt voorgelegd;

f.Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk vijf (5) werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Reshift en/of haar merken. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is, vervalt iedere aansprakelijkheid van Reshift en/of haar merken voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;

g.Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na een muis klik of een mouse over -event;

h.Advertentiemateriaal dient onder vermelding van het opdrachtnummer per e-mail (tenzij anders aangegeven, via traffic@reshift.nl) te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

4.5Ten aanzien van Plusproposities gelden de navolgende bepalingen:

a.Minimum en maximum formaten van Plusproposities alsmede overige condities worden door Reshift en/of haar merken vermeld in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging van de Opdracht.

b.Naast de Algemene Advertentievoorwaarden van Reshift en/of haar merken gelden tevens de Aanlevercondities Plusproposities. Deze Aanlevercondities zijn op te vragen via traffic@reshift.nl. Reshift en/of haar merken accepteert geen enkele aansprakelijkheid indien een Pluspropositie wordt geweigerd indien niet conform de aanleverspecificaties wordt geleverd bij haar drukkerijen en afwerkbedrijven.

c.In geen geval mogen Plusproposities gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen zijn. Adverteerder vrijwaart Reshift en/of haar merken voor dergelijke schade.

d.Bij het opplakken van Plusproposities dient met een zekere schommeling (van circa -5 en +5 mm en een hoek van - 10 en +10 graden) rekening te worden gehouden. Het is derhalve niet aan te bevelen in het advertentie-ontwerp de plaats van de op te plakken Pluspropositie te markeren.

e.Het meehechten c.q. opplakken van Plusproposities in de gehele oplage van de desbetreffende tijdschriften kan door Reshift en/of haar merken niet worden gegarandeerd. In ca. 5% van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Pluspropositie.

f.Hoewel Reshift en/of haar merken ernaar streeft zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, aanvaardt Reshift en/of haar merken geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan Plusproposities ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van de betreffende tijdschrift-titel(s), alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever.

g.Het insteken van los materiaal gebeurt op een willekeurige positie. Reshift en/of haar merken is niet verantwoordelijk voor de positie van het ingestoken materiaal.

4.6Reshift en/of haar merken neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Reshift en/of haar merken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.

4.7Reshift en/of haar merken houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot maximaal drie (3) maanden vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager met het bestand zelf gearchiveerd. Reshift en/of haar merken is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

5.Afwijzing / opschorting

5.1Reshift en/of haar merken is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Plusproposities alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het tijdschrift en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van Reshift en/of haar merken.

5.2Reshift en/of haar merken behoudt zich daarnaast het recht voor de verlening van overeengekomen Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Algemene Voorwaarden en/of het Advertentiecontract en/of de Opdracht, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal bij Reshift(artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.

5.3In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met Reshift en/of haar merken overeengekomen voorwaarden, is Reshift en/of haar merken gerechtigd - onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze - de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een Pluspropositie-opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de tijdschriften of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

6.Garantie / vrijwaring door Opdrachtgever

6.1Opdrachtgever garandeert dat de bij Reshift en/of haar merken aangeleverde Advertenties respectievelijk Plusproposities, alsmede de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan wet- en regelgeving, Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Reshift en/of haar merken heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk Pluspropositie(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens Reshift en/of haar merken gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Tevens garandeert Opdrachtgever dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever toegevoegd door een derde, die de werking van de door Reshift en/of haar merken aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.

6.2Indien en voor zover de Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten gebruik maakt van Cookies, garandeert Opdrachtgever dat zij, alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n), daarbij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

6.3De Opdrachtgever vrijwaart Reshift en/of haar merken, alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit:

(a)het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever; en

(b)het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever stelt Reshift en/of haar merken en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders zoals de ACM, en de Stichting Reclame Code, en derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.

6.4Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Opdrachtgever georganiseerd kansspel bevat, dan dient Opdrachtgever daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Opdrachtgever tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart Reshift en/of haar merken ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.

6.5Indien Opdrachtgever namens een Opdrachtgever of andere vertegenwoordigde optreedt, staat Opdrachtgever jegens Reshift en/of haar merken in voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden door deze Opdrachtgever of vertegenwoordigde.

7.Uitvoering Opdracht

Verplichtingen Reshift en/of haar merken

7.1Reshift en/of haar merken zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. Reshift en/of haar merken verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

7.2Reshift en/of haar merken behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Reshift en/of haar merken is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.

7.3Wanneer een Opdracht tot levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten na Sluitingsdatum door Reshift en/of haar merken wordt ontvangen, behoudt Reshift en/of haar merken zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal Reshift en/of haar merken zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is in geval zij daarin niet zou slagen.

7.4Reshift en/of haar merken streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Reshift en/of haar merken gaat uit van het digitale bestand. Voor een juiste vervaardiging en aanlevering van het digitale bestand verwijzen wij naar het overzicht Aanleverspecificaties (artikel 4). Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van Reshift en/of haar merken, op kosten van Opdrachtgever, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.

7.5Reshift en/of haar merken is gerechtigd om Diensten niet zijnde Digitale Diensten die voor een bepaalde editie van een tijdschrift zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat tijdschrift te verplaatsen.

7.6Eventuele klachten ten aanzien van door Reshift en/of haar merken geleverde Diensten niet zijnde Digitale Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende tijdschrift, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Reshift en/of haar merken ter kennis te zijn gebracht. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat eventuele klachten binnen vijf (5) dagen na aanvang van een campagne schriftelijk aan Reshift en/of haar merken kenbaar moeten zijn gemaakt. In het geval de betreffende campagne een looptijd heeft van minder dan vijf (5) dagen moeten klachten ten aanzien van Digitale Diensten binnen de campagnetermijn worden kenbaar gemaakt. Voor de Diensten waarbij het Advertentiemateriaal na de Inleverdatum (dan wel niet binnen de voor Digitale Diensten vastgestelde aanlevertermijn) aan Reshift en/of haar merken ter beschikking wordt gesteld, worden indien de overeengekomen Diensten nog kunnen worden verleend, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Reshift en/of haar merken hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7De Digitale Diensten worden door Reshift en/of haar merken zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

7.8De overeengekomen startdatum van de Digitale Diensten is een streefdatum. Reshift en/of haar merken behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Reshift en/of haar merken toe te rekenen) omstandigheden, de levering van de Diensten uit te stellen (artikel 12.1). In het geval dat de startdatum door Reshift en/of haar merken wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Reshift en/of haar merken van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Reshift en/of haar merken.

7.9Adverteerder heeft recht op een rapportage aan het eind van het Advertentiecontract. De specificaties van deze rapportage worden u op verzoek toegestuurd. Bij lang lopende Advertentiecontracten heeft Adverteerder recht op een maandelijkse rapportage. Reshift en/of haar merken kan kosten in rekening brengen indien Adverteerder aanvullende rapportage wenst.

Verplichtingen Opdrachtgever

7.10Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7.11Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

(a)het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

(b)het doen van onrechtmatige uitlatingen;

(c)het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;

(d)het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

(e)het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door Reshift en/of haar merken aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

(f)het aannemen van een valse identiteit;

(g)het beperken van derden in de mogelijkheid de door Reshift en/of haar merken aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

7.12Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

7.13Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Opdrachtgever geleverd materiaal, staat Opdrachtgever in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden aangewezen wijze.

7.14Opdrachtgever is verplicht de levering van de Digitale Diensten door Reshift en/of haar merken bij aanvang van de verlening van de Digitale Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Reshift en/of haar merken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Reshift en/of haar merken meldt, zal Reshift en/of haar merken zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

8.Tarieven

8.1Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Reshift en/of haar merken op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan Reshift en/of haar merken Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.

8.2Ten aanzien van de Diensten worden de Advertentietarieven door Reshift en/of haar merken gepubliceerd op https://reshift.nl/adverteren. Op verzoek worden deze Advertentietarieven kosteloos aan Adverteerders en andere Opdrachtgevers toegezonden.

8.3Reshift en/of haar merken behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

9.Vergoeding en betaling

9.1De Opdrachtgever zal voor de door Reshift en/of haar merken geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Reshift en/of haar merken kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract / Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

9.2Reshift en/of haar merken zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Reshift en/of haar merken voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Reshift en/of haar merken zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

9.3De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Reshift en/of haar merken verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Reshift en/of haar merken aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

9.4Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Reshift en/of haar merken gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie, plus 3% berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 15,00 per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 125,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.

9.5De Opdrachtgever is gedurende acht (8) kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij Reshift en/of haar merken te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing.

Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de Opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.

9.6Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Reshift en/of haar merken leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Reshift en/of haar merken en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Reshift en/of haar merken leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

9.7Aan clickinschattingen kunnen geen rechten worden ontleend.

9.8Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Reshift en/of haar merken in verband met specifieke eisen ten aanzien van het plaatsingsproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.

10.Annulering

10.1Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde Digitale Diensten is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Reshift en/of haar merken. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen Diensten

Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer25%

30 en 15 dagen50%

Minder dan 15 dagen100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata welke op aanvraag beschikbaar zijn. Voor Plusproposities gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Inleverdatum Plusproposities.

Het bepaalde in artikel 10.2 is eveneens van toepassing.

10.2In geval van eenzijdige beëindiging door de Adverteerder van een Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij Reshift en/of haar merken ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, gesponsorde en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan Reshift en/of haar merken de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en/of 10.4.

10.3Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Reshift en/of haar merken in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.

10.4Bij annulering door Opdrachtgever van de door Reshift en/of haar merken te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

(a)alle kosten die Reshift en/of haar merken reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever, indien Reshift en/of haar merken bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en

(b)een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Opdrachtgever reeds teveel betaalde zal door Reshift en/of haar merken worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen Diensten

Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer25%

30 en 15 dagen50%

Minder dan 15 dagen100%

11.Aansprakelijkheid

11.1Reshift en/of haar merken voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Reshift en/of haar merken is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Reshift en/of haar merken. Onverminderd het bovenstaande kan Reshift en/of haar merken geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.

11.2De aansprakelijkheid van Reshift en/of haar merken gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Reshift en/of haar merken zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

11.3De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door Reshift en/of haar merken.

11.4Reshift en/of haar merken is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.

12.Overmacht

12.1Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot - verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Reshift en/of haar merken of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

12.2Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.

12.3Als Reshift en/of haar merken door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft Reshift en/of haar merken het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Reshift en/of haar merken verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

13.Duur / ontbinding

13.1Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste Diensten; is die eerste Dienst niet binnen drie (3) maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het Advertentiecontract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie (3) maanden zijn verstreken.

13.2Indien de in een Advertentiecontract overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan de Opdrachtgever bij Reshift en/of haar merken voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlening van het restant van de Diensten. Als Reshift en/of haar merken met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Opdrachtgever van een Pluspropositie-Opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt Reshift en/of haar merken zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien de Opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op de Diensten, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde Diensten onmiddellijk te betalen.

13.3Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

(a)de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(b)het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

(c)de andere Partij in surseance van betaling verkeert;

(d)er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;

(e)de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor Reshift en/of haar merken onder meer wordt verstaan het staken van een Tijdschrift titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;

(f)de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g)de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

13.4Reshift en/of haar merken is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Reshift en/of haar merken.

14.Intellectuele Eigendom

14.1De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Reshift en/of haar merken in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Reshift en/of haar merken of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Reshift en/of haar merken aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet- exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

14.2Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens Reshift en/of haar merken geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij Reshift en/of haar merken, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van Reshift en/of haar merken schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan Reshift en/of haar merken een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan Reshift en/of haar merken ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door Reshift en/of haar merken geleden schade vergoeden.

14.3De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan Reshift en/of haar merken verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Reshift en/of haar merken verleent de Opdrachtgever aan Reshift en/of haar merken gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Reshift en/of haar merken voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Reshift en/of haar merken van de door de Opdrachtgever aan Reshift en/of haar merken verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

15.Verplichtingen met betrekking tot wetgeving inzake Privacy en Telecommunicatie

15.1Reshift en/of haar merken is zelfstandig Verantwoordelijke in de zin van de Privacy Wetgeving. De Derde Partij is, afhankelijk van de situatie, ook een zelfstandig verantwoordelijke of een bewerker die handelt in opdracht van de Adverteerder.

15.2Het is de Adverteerder uitsluitend toegestaan om Cookies te plaatsen en uit te lezen cq. Persoonsgegevens te verzamelen en verder te verwerken indien dit volgens de Voorwaarden, de Privacy Wetgeving en de Telecommunicatie Wetgeving is toegestaan.

15.3Onverminderd de verplichtingen die voortkomen uit de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, zal Adverteerder er in ieder geval voor het volgende zorgdragen:

 1. Opdrachtgever zal Reshift en/of haar merken tijdig, en minimaal voorafgaand aan het plaatsen van een Cookie door of namens Adverteerder, de beschikking hebben over de informatie die nodig is om de Gebruiker van haar diensten te kunnen informeren en indien noodzakelijk ook om toestemming van de Gebruiker te krijgen krachtens de geldende wetgeving. Dit bevat in ieder geval, maar is niet beperkt, de opsomming van elementen in Bijlage A bij deze voorwaarden.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het plaatsen (en uitlezen) van iedere Cookie en het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens uitsluitend gebeurt in overeenstemming met de informatie zoals deze aan de Gebruiker is verstrekt en op basis waarvan de Gebruiker zijn of haar toestemming heeft verleend. Deze verplichting geldt de wijze, reikwijdte, gebruik en bewaartermijn van de gegevens.
 1. Opdrachtgever treft en handhaaft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van Betrokkene.
 1. Opdrachtgever bewaart de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de personen die toegang hebben tot de Persoonsgegevens gebonden zijn aan een verplichting om Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.
 1. Opdrachtgever zal alleen Derde Partijen toestaan om Cookies op de Digitale Kanalen te plaatsen, die Cookies uit te lezen en om Persoonsgegevens van Betrokkene te verzamelen en verder te verwerken, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reshift en/of haar merken respectievelijk Reshift. Opdrachtgever blijft volledig aansprakelijk jegens Reshift en/of haar merken respectievelijk Reshift voor de activiteiten van elke Derde Partij.
 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat elke Derde Partij contractueel gebonden is aan dezelfde beperkingen en verplichtingen met betrekking tot (i) het plaatsen en uitlezen van Cookies en (ii) het verzamelen en verder verwerken van Persoonsgegevens, als waaraan Opdrachtgever volgens deze Vereisten gebonden is.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat elke overdracht van Persoonsgegevens door of namens Opdrachtgever aan een ontvanger in een Niet-Adequaat land of organisatie buiten de Europese Economische Ruimte, wordt beheerst door de bepalingen van de juiste EU Model Contracten.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door of via de Digitale Advertenties geen gevoelige/bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen worden verwerkt. Hieronder vallen in ieder geval de Persoonsgegevens die worden genoemd in artikelen 9 en 10 van de AVG.
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door of via het tonen van Digitale Advertenties aan Betrokkenen via de Digitale Kanalen geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de AVG.

15.2Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Reshift en/of haar merken, tenzij Reshift en/of haar merken en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

15.3Indien Opdrachtgever (alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Reshift en/of haar merken op een Website of een website deel uitmakende van het 3rd Party Netwerk, staat Opdrachtgever er voor in dat:

a.als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten);

b.alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen;

15.5Reshift en/of haar merken zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het 3rd Party Netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Reshift en/of haar merken Opdrachtgever daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal Reshift en/of haar merken de levering van de Dienst(en) aan Opdrachtgever opschorten. De Diensten worden hervat indien Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Opdrachtgever dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de Opdracht als ontbonden beschouwd. Opdrachtgever blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd aan Reshift en/of haar merken.

16.Geheimhouding

16.1Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

16.2Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

16.3Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

16.4Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:

(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

(b)de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en

(c)ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

17.Overige bepalingen

17.1De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.

17.2Reshift en/of haar merken mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.

17.3Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Reshift en/of haar merken mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Reshift en/of haar merken zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

17.4Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

17.5Reshift en/of haar merken behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van het Advertentiecontract de verschijningsdag(en) van een editie van het tijdschrift aan te passen.

17.6In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.

17.7Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Advertentiecontracten met buitenlandse Opdrachtgevers.

18.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

18.1Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen Reshift en/of haar merken en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Pagina-einde

Bijlage A – verplichte informatie-elementen

De informatie zoals beschreven in artikel 15.3 onder (a) van de Vereisten omvat in ieder geval de volgende elementen:

 • de naam van de Cookie die de Opdrachtgever wenst te plaatsen
 • het doel waarvoor de Cookie wordt gebruikt (denk aan tracking, meten, retargeting etc.)
 • de levensduur van de Cookie
 • de soorten Persoonsgegevens die Opdrachtgever verwerkt, zoals bezochte webpagina's; IP-adressen; cookie-inhoud; referrer-URL; en eventuele overige Persoonsgegevens die Deelnemer verzamelt, zoals gegevens over de gebruikte randapparatuur en instellingen van de software op het apparaat
 • de doeleinden waarvoor Opdrachtgever de persoonsgegevens (verder) verwerkt, (het (laten) tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen)
 • de soorten bedrijven aan wie Opdrachtgever de Persoonsgegevens verstrekt.
 • de bewaartermijn van de Persoonsgegevens;
 • een link naar het privacy statement van de Opdrachtgever, dat voldoet aan de geldende wetgeving.

Pagina-einde

Bijlage B – Specifieke voorwaarden m.b.t. uitingen op Kieskeurig.nl en Kieskeurig.be

 • Alle banners moeten voldoen aan de IAB standaarden.
 • De bannergrootte mag maximaal 50kb zijn
 • De banner mag geen 100% transparante achtergrond bevatten (max 50%).
 • Expandable uitingen zijn niet toegestaan.
 • Het loopen van banners is begrensd tot een maximum van drie keer.
 • De duur van een video is maximaal 15 seconden.
 • Het geluid van een video staat default uit en wordt alleen hoorbaar als de gebruiker daarvoor kiest.
 • De video mag alleen starten wanneer de gebruiker daarvoor kiest. De video moet uitgezet en/of gestopt kunnen worden.
 • De uiting mag geen tekst of beeld bevatten die tegen de kernactiviteiten van Kieskeurig.nl ingaan. Denk hierbij aan deze uitingen (als indicatie): 

- Waarom nog vergelijken?
- Vergelijk niet hier, maar bij ons
- Vind alleen bij ons betrouwbare informatie
- Vergelijk nu
- Wij helpen je kiezen

 • De uiting mag niet in de look & feel (huisstijl) van Kieskeurig.nl worden vormgegeven. 
 • De banner mag geen politiek gerelateerde- of 18 + content bevatten.
 • In de uiting moet duidelijk zijn wie de afzender of adverteerder is.
 • Indien een shop adverteert met bepaalde producten moeten deze ook in de feed worden meegenomen.